Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.

Reklamace

IV. Reklamace /uplatnění reklamace/

 

4.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u kurýra, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. Pokud však stížnost nepodáte, nemá to žádný vliv na Vaše zákonné nároky.

Pokud obdržíte poškozené zboží, máte právo na bezplatné vrácení. Informujte nás o poškození telefonicky 00421915144366 nebo mailem na info@webmoda.cz v okamžiku převzetí balíčku. Balíček zabalte a na jakékoli pobočce Packeta jej předejte, kde len zadáte kód 93196018. Zdarma jej takto odešlete zpět na naši adresu. Peníze za Vaši objednávku Vám budou v okamžiku doručení balíku vráceny, maximálně do 14 dnů od odeslání balíku k nám. Peníze Vám vrátíme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

4.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží;
 2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

 1. vady spojené se slevou;
 2. běžné opotřebení;
 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

4.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 2. požadovat odstranění vady opravou;
 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny;
 4. odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a bez zbytečného odkladu. Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvlíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže. Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

4.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

4.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

 

Reklamace nám prosím zašlete na adresu:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.

- K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěn a zbaven všech nečistot.

- Přiložte kopii dokladu o koupi - fakturu, která zároveň slouží jako jako záruční list.

- Dále přiložte definici vady, poškození a místo pokud se dá prosím označte.

- V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o tentýž zboží / v případě, že bude ještě dostupný /

- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace